FAQ

Czy wymagany jest audyt wynajmowanych pomieszczeń?

TAK. Według informacji uzyskanych z URE oraz na bazie zapisów Ustawy o Efektywności Energetycznej uważamy, że obowiązek jest nałożony na przedsiębiorcę, a nie na budynki/lokale. Audyt jest procedurą, która służy zbadaniu zużycia i kosztów energii oraz wskazaniu możliwości działań poprawiających efektywność energetyczną – nieważne, czy w pomieszczeniach własnych czy wynajmowanych – istotne, że energię zużywa na własne potrzeby dany przedsiębiorca. Jednakże taki audyt będzie ograniczony do danego pomieszczenia/lokalu/budynku, który zajmuje duży przedsiębiorca. Jeśli właściciel budynku jest również dużym przedsiębiorcą (w większości przypadków nie będzie tak skategoryzowany), to również będzie zobowiązany do przeprowadzenia audytu.


Czy należy wykonać audyt leasingowanych środków transportu?

TAK. Podobnie jak z wynajmowanymi budynkami, uważamy, że obowiązek audytu dotyczy również środków transportu w leasingu, gdyż duży przedsiębiorca użytkuje je na potrzeby własnej działalności, a po za tym ponosi koszty ich eksploatacji (paliwa, itd.) oraz planuje ich trasy. Zatem jest ostatecznym użytkownikiem i ponosi koszty danego środka transportu.

 

Na jaki dzień przedsiębiorstwo musi spełniać wymagania Ustawy o Efektywności Energetycznej by podlegać obowiązkowi?

Ustawa o Swobodzie Działalności Gospodarczej (art. 103-110) wskazuje przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał warunki dużego przedsiębiorcy. Nie jest zatem istotne czy dany przedsiębiorca spełnia warunki na dzisiaj lub 30.09.2017 r. Istotne jest, że spełniał warunki dużego przedsiębiorstwa w 2015 lub 2016 roku.

 

Według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia walut?

Zgodnie z Art. 107. Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej wyrażone w euro wielkości przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

 

W jaki sposób należy obliczyć  średnioroczne zatrudnienie?

Zgodnie z Art. 109. Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej, tj.:

  1. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.
  2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 

Czy przedsiębiorstwa działające krócej niż 1 rok również podlegają obowiązku wykonania audytu?

TAK. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

      

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję Politykę Prywatności.

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych.

    Sprawdź także naszą ofertę