Audyt energetyczny przedsiębiorstw

(Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Dz. U.z 2016 r. poz. 831)

Art. 37. 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczeniu informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Ustawę wprowadzono po to by znacząco zmniejszyć zużycie energii w skali całego kraju. Jest to postępowanie zgodne z ogólnoświatowymi trendami zmierzającymi do zmniejszenia surowcowego zapotrzebowania ludzkości w skali całego świata oraz do zredukowania tak zwanego efektu cieplarnianego.

Kto musi wykonać audyt?

Obowiązek wykonania audytu energetycznego spoczywa na każdym przedsiębiorstwie, które w dwóch ostatnich latach obrotowych spełniło przynajmniej jeden z warunków:

 • zatrudniało średniorocznie nie mniej niż 250 pracowników;
 • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów bilansów sporządzonych na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartość w złotych 43 milionów euro.

Według szacunkowych danych obowiązkiem przeprowadzenia u siebie audytów energetycznych jest objętych około 5000 przedsiębiorstw.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

 • Należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc;
 • Zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;
 • Powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Co podlega audytowi?

Audytowi podlega szereg elementów gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa:

 • energia elektryczna,
 • sprężone powietrze,
 • chłód,
 • ciepło,
 • gaz,
 • środki transportu.

 

 

Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny w przedsiębiorstwie?

 • Obowiązek ustawowy – kara do 5% przychodów z poprzedniego roku podatkowego za nieprzeprowadzenie audytu w terminie do 30.09.2017 r.
 • Identyfikacja słabych punktów – wskazanie newralgicznych obszarów gospodarki energetycznej wymagających poprawy
 • Rekomendacje – wskazanie oraz opracowanie pod kątem technicznym i ekonomicznym przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną.
 • Oszczędności – rezultatem wykonania pełnego audytu oraz przedsięwzięć jest uzyskanie oszczędności (zarówno po stronie eliminacji strat jak również potencjalnych dochodów).
 • System zarządzania energią – audyt energetyczny jest w znaczącym stopniu wkładem do dokumentacji systemu ISO 50 001.

Jakie obowiązki nakładane są na przedsiębiorcę?

 • Wykonanie pierwszego audytu energetycznego w terminie do 30 września 2017 roku.
 • Zawiadomienie Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia.
 • Dołączenie do zawiadomienia informacji o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu.
 • Przechowywanie, do celów kontrolnych, danych związanych z audytem przez okres 5 lat.
 • Ponowne przeprowadzenie audytu energetycznego co 4 lata.

Harmonogram audytu

Zgodnie z europejską normą EN 16247-1 obowiązującą w Polsce audyt przedsiębiorstwa powinien obejmować 6 podstawowych etapów:

Norma PN-EN 16247

Norma określa wymagania, wspólna metodologię i rezultaty audytów energetycznych. Ma ona zastosowanie do wszystkich rodzajów przedsiębiorstw i organizacji, energii w każdej postaci i wszystkich sposobów wykorzystania energii, z wyjątkiem prywatnych lokali mieszkalnych.

W normie podano wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich audytów energetycznych. Szczegółowe wymagania audytu energetycznego uzupełniają wymagania ogólne i zostały zamieszczone w oddzielnych częściach tej norm, dedykowanych audytom energetycznym budynków, procesów przemysłowych i transportu.

Audyty energetyczne według normy PN-EN 16247 to systematyczna kontrola i analiza wykorzystania zużycia energii przez obiekt, budynek, system lub organizację, mająca na celu identyfikację przepływów energii i potencjał odnośnie do poprawy efektywności energetycznej a także ich raportowanie.


Kto zajmuje się wykonywaniem audytów energetycznych przedsiębiorstw

Na polskim rynku działa jeszcze stosunkowo mało firm przeprowadzających audyty energetyczne w przedsiębiorstwach. Nie ma ustalonych formalnych wymagań prawnych dla osób wykonujących takie audyty, niemniej jest oczywiste, że członkowie zespołu audytorskiego powinni mieć stosunkowo szeroką wiedzę z zakresu fizyki energii (termika, termodynamika, transfer ciepła, mechanika płynów itp.), wiedzę dotyczącą użytkowania energii i dostępnych technologii w obszarze budynków, transportu, doświadczenie pomiarowe, wiedzę o dostępności i nośnikach energii, znajomość wskaźników emisji gazów cieplarnianych oraz wiedzę w zakresie możliwych rozwiązań technicznych związanych z oszczędnością energii, a także znajomość różnych przepisów regulujących gospodarkę energetyczną w kraju.

To przedsiębiorca wybiera audytora i to przedsiębiorca pokrywa koszty audytu energetycznego, a cenę usługi ustalają strony między sobą. Warto jednak pamiętać, że dobrze wykonany audyt może przynieść przedsiębiorstwu spore oszczędności finansowe, w związku z czym lepiej zatrudnić firmę droższą, lecz solidną niż tanią, której audyt będzie mało wiarygodny i mało przydatny.


Powiązane linki:

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Dla jakich przedsiębiorstw audyt energetyczny jest obowiązkowy? – Informacja Prezesa URE

Wzór zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie

Newsletter

Zapisz się i bądź na bieżąco

    

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celu realizacji usług w ramach Serwisu i akceptuję Politykę Prywatności.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych.

  Sprawdź także naszą ofertę